Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão triển khai Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

25

6048-QĐ-UBND