ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2022

42

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO
TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2022

Năm 2021 với những thành quả nhất định

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; giải quyết kịp thời những vấn đề về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, gắn với công tác vệ sinh môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. UBND phường Phạm Ngũ Lão bảo đảm công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Trong năm vừa qua, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2021 theo chỉ đạo của Quận 1 và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, để phát huy tinh thần sáng tạo cũng như cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân, UBND phường và cán bộ công chức phường đã thực hiện được rất nhiều mô hình sáng kiến mới, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trong đó, có mô hình: “Thực hiện việc ủy quyền trợ cấp bảo trợ xã hội cho người già, người đi lại khó khăn tại nhà dân”, đã thực hiện 11 trường hợp hỗ trợ người già, người có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn có nhu cầu thực hiện ủy quyền trợ cấp bảo trợ xã hội nhưng không thể đến trực tiếp trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão thực hiện; sáng kiến: Rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính là “Xác nhận tình trạng hôn nhân” từ 03 ngày giảm còn 01 ngày tại Ủy ban nhân dân phường, trong năm đã thực hiện được 482 trường hợp xác nhận tình trạng hôn nhân.

Công tác lãnh đạo, điều hành về cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân phường luôn được quan tâm thực hiện từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão tiếp tục duy trì và triển khai cải cách hành chính trên địa bàn phường

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, cũng như từng bước nâng cao hiệu quả làm việc tại cơ quan, UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 15/UBND-KH Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.

Với mục tiêu tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 với Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình Cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của Quận 1, giai đoạn 2021 – 2025. Và thực hiện chủ đề năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, tiếp tục khắc phục những khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân Phường đã đề ra các chỉ tiêu các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Bên cạnh đó, để có thể cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, cũng như tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện rà soát và nâng cấp đồng bộ 100% thủ tục hành chính đủ yêu cầu triển khai mức độ 3, 4 theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Danh mục Thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được ban hành tại Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND TP.

Trong năm, để tiếp tục đưa công tác cải cách hành chính đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, UBND phường đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử phường, Trang dịch vụ công trực tuyến và trang tương tác 24/7 Ủy ban nhân dân phường qua Zalo page, để tạo nhiều thuận lợi hơn, minh bạch hơn trong hoạt động và để chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

V.T.N.Yến (Theo UBND)