Thông báo về việc Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1

45

THÔNG BÁO

Về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1.

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1 tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1, địa chỉ: số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 và trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại địa chỉ: http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn.

– Hồ sơ công bố công khai gồm:

+ Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 1.

Ủy ban nhân dân Quận 1 trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn thể tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết./.

Tb ve cong khai ke hoach su dung dat 2019 Quan 1