Ngày 13/6/2022, Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão triển khai phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

3

Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn Quận 1, cũng như trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão; Ngày 13/6/2022, Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão ban hành Thông báo số 98/TB-UBND về triển khai phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đế.

Đính kèm Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.( 98tb )