Ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão thực hiện tuyên truyền phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022

3

Nhằm thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; Kế hoạch số 185/KH-HĐPH  ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tuyên truyền phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị  trên địa bàn Quận 1 năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn phường trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

Ngày 9/6/2022, Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão ban hành thông báo số 94/TB-UBND về tuyên truyền phổ biến nội dung của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2022 đến cán bộ, công chức, người lao động phường , 07 Khu phố, 96 tổ dân phố thông tin dến người dân trên địa bàn phường được biết./.

Đính kèm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. (1. Cong uoc ICCPR – VN)