Một số hoạt động nổi bật của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

20

Nhìn lại những hoạt động nổi bật trên vai trò Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.