LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO QUÝ 1 VÀ QUÝ 2 NĂM 2021

97

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ sáu hàng tuần: Sáng từ 08g00-11g00; Chiều 14g00-17g00.

Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, 238-240 Đề Thám.

STT Họ và tên Chức danh Thời gian

tiếp công dân

Số điện thoại
01 Nguyễn Hoàng Tâm Chủ tịch UBND phường 08/01/2021

29/01/2021

26/02/2021

19/3/2021

09/4/2021

07/5/2021

28/5/2021

18/6/2021

0908 242 245
02 Cao Hồng Việt Phó Chủ tịch

UBND phường

15/01/2021

05/02/2021

05/3/2021

26/3/2021

16/4/2021

14/5/2021

04/6/2021

25/6/2021

0908 393 993
03 Huỳnh Mẫn Phó Chủ tịch

UBND phường

22/01/2021

19/02/2021

12/3/2021

02/4/2021

23/4/2021

21/5/2021

11/6/2021

0983 788 814