DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 VÀ SỐ 4

38
Danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV – Đơn vị bầu cử số 2
Danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, Nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Đơn vị số 4