Danh sách cán bộ

628
Họ và Tên  Chức vụ 
Hoàng Thị Thu Liên  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
Trần Thị Thu Hà  Phó Bí thư Đảng ủy 
Thái Văn Bình  Phó Chủ tịch HĐND 
Trần Công Hậu  Chủ tịch UBND 
Phạm Huỳnh Quốc Việt  Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Văn Phú  Phó Chủ tịch UBND